ReadyPlanet.com
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท

ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท

พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ ให้บริการตัดพับโลหะและเชื่อมโลหะ เพื่อผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักร

การขึ้นรูปโลหะจากตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ คืออะไร?

Metal Forming หรือการขึ้นรูปโลหะ คือรูปแบบของการผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์กลไก, เครื่องจักรที่สำคัญของอุตสาหกรรมหลายประเภท รวมถึงส่วนประกอบของสินค้าหรือเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบางชนิดที่มีโลหะผสมผสานอยู่ ซึ่งชิ้นส่วนโหละเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุโลหะเป็นรูปแบบต่างๆ ตามที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้งาน โดยเริ่มจากการนำโลหะที่เป็นแผ่นหรือก้อนมาแปรรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปต่างๆ ด้วยแม่พิมพ์ (Die) รวมถึง การดัด, พับหรือเชื่อมเพื่อเปลี่ยนรูปชิ้นงานจากโลหะด้วย เป็นต้น

การขึ้นรูปโลหะทั้งการตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ จะให้ความสำคัญกับระดับค่าความเค้นของวัสดุที่นำมาใช้ในการเปลี่ยนรูปร่าง ซึ่งโลหะจะต้องผ่านการดึง, อัดหรือทั้งสองอย่างก่อน โดยมวลของโลหะจะไม่หายไป จะมีก็เพียงแต่รูปร่างของวัสดุที่จะเปลี่ยนแปลงไป สิ่งสำคัญคือโลหะที่นำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติเชิงกล เช่น สามารถนำมายืด อัด หรือดัด/พับได้เป็นอย่างดี เพราะหากโลหะไม่ได้มาตรฐานหรือขาดคุณสมบัติตามที่กล่าวมา อาจทำให้เกิดการฉีกขาด เป็นรอยย่นหรือเกิดความเสียหายอื่นๆ ในระหว่างการขึ้นรูปโลหะได้ นอกจากนั้น ยังต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความแข็งแรงของวัสดุ (Strength of the Materials) กับความสามารถในการขึ้นรูป (Formability) ของวัตถุดิบหรือวัสดุโลหะที่นำมาใช้ในการขึ้นรูป

โดยกระบวนการขึ้นรูปโลหะทั้งการตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนโลหะของอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบันนี้ โดยแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2567 คาดการณ์ว่า จะมีการบริโภคเหล็กมากขึ้นประมาณร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบเมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 16.8 ล้านตัน ล้านตัน โดยมีปัจจัยโดยมีปัจจัยจากจากการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนั้น Krungthai COMPASS ยังประเมินว่า ภาพรวมรายได้ของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก จะทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีมูลค่ารวม 1.51 ล้านล้านบาท ในปี 2566 ขยายตัว 1.3%YoY และในปี 2567 มีโอกาสขยายตัวต่อเนื่องที่ระดับ 2.6%YoY (ที่มา : Krungthai COMPASS)

งานตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะเป็นกระบวนการสำคัญของอุตสาหกรรมใดบ้าง?

 • อุตสาหกรรมอวกาศ (Aerospace)
 • อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive)
 • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า (Appliances)
 • อุตสาหกรรมทางการเกษตร (Agriculture)
 • ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ (Consumer Electronics) โทรคมนาคม (Telecommunications)
 • การขนส่งทางรางและทางทะเล (Rail and Marine)
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Industries)
 • อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industries) เป็นต้น

โดย งานตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ทั้งสามกระบวนการนี้เป็นส่วนสำคัญของวิศวกรรมการผลิตและการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สายพานลำเลียง, โครงเครื่องจักรต่างๆ ที่ทำเกี่ยวกับอาหารหรือตู้ชิลเลอร์ ฯลฯ โดยจำแนกได้ ดังนี้

 1. การดัดหรือ งานพับโลหะ (Bending) : เป็นกระบวนการที่ใช้ในการหักโลหะในทิศทางและองศาที่กำหนดเพื่อให้ได้รูปร่างที่ต้องการ โดยใช้เครื่องพับโลหะ (Press Machine) หรือเครื่องปั๊มโลหะประเภทเดียวกัน โดยจะถูกนำมาขึ้นรูปด้วยการตอกวัสดุโลหะอัดกับแม่พิมพ์ (Punch Press) ซึ่งวัสดุโลหะจะถูกนำมาวางไว้บนแม่พิมพ์ (Die) ซึ่งการตอกวัสดุโลหะเช่นนี้จะไม่ใช่การตอกเพื่อทำให้เกิดรู แต่เป็นการสร้างแรงดัดหรือแรงพับ (Bending Force) เพื่อเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุโลหะตามแม่พิมพ์

  โลหะที่นิยมใช้ : คือเหล็ก, อะลูมิเนียม, เหล็กกล้าและสแตนเลส

  การใช้ประโยชน์ : ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนที่มีโครงสร้างภายนอกที่ซับซ้อน, เช่น ฝาครอบ, ลิ้นชัก, หรืองานโครงเครื่องยนต์เครื่องจักรต่างๆ
   
 2. งานตัดโลหะ (Cutting) : เป็นกระบวนการที่ใช้ในการตัดโลหะออกจากแผ่นหรือวัสดุหลักโดยใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรตัด เช่น เลเซอร์คัท, เครื่องตัด CEM ฯลฯ

  โลหะที่นิยมใช้ : คือเหล็ก, อะลูมิเนียม, เหล็กกล้าและสแตนเลส

  การใช้ประโยชน์ : ใช้ในการทำชิ้นส่วนที่ต้องการขนาดและรูปร่างที่แม่นยำ
  เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ต้องการความละเอียด
   
 3. การเชื่อมโลหะ (Welding) : คือกระบวนการต่อโลหะ 2 ชิ้น ให้ติดกันโดยการให้ความร้อนแก่โลหะจนหลอมละลายติดเป็นเนื้อเดียวกัน หรือการเติมพื้นที่ของโลหะให้ผสานติดกัน ด้วยเครื่องมือเชื่อมได้แก่ TIG, MIG, ARC โดยกรรมวิธีการเชื่อมสามารถทำไดหลายแบบ ดังนี้

  • การเชื่อมด้วยแก็ส (Gas Welding)
  • การเชื่อมด้วยไฟฟ้า (Arc Welding)
  • การเชื่อมอัด (Press Welding)
  • การเชื่อม TIG (Tungsten Inert Gas Welding)
  • การเชื่อม MIG (Metal Inert Gas Welding)
  • การเชื่อมใต้ฟลักซ์ (Submerged Arc Welding)

  โลหะที่นิยมใช้ : คือเหล็ก, อะลูมิเนียม, เหล็กกล้าและสแตนเลส

  การใช้ประโยชน์ : ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความเชื่อมแน่น, เช่น โครงสร้างเครื่องจักร, โครงสร้างเชิงลึกหรือการซ่อมแซมต่างๆ

กล่าวโดยสรุปก็คือ การขึ้นรูปโลหะโดยการ งานพับ, งานตัดโลหะ, และ การเชื่อมโลหะ คือการเปลี่ยนวัสดุโลหะให้เป็นชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบตามรูปร่างที่ต้องการ เป็นขั้นตอนสำคัญที่นอกจากการผลิตชิ้นส่วนแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตของการสร้างเครื่องจักรให้แก่โรงงานที่ผลิตได้ อีกทั้งยังช่วยทำให้มีน้ำหนักเบามากขึ้นโดยไม่ลดทอนความแข็งแรงหรือความสมบูรณ์ลง ซึ่งกระบวนการขึ้นรูปนั้นสามารถนำไปใช้กับโลหะได้หลายชนิด อาทิ อะลูมิเนียม, ทองแดง, เหล็ก, ทองเหลือง, สำริด, เหล็กแผ่น, นิกเกิล, สแตนเลส, โลหะผสมหรือไทเทเนียม เป็นต้น

ฉะนั้น การจะมองบริษัทที่จะมาผลิตชิ้นงานโลหะที่มีส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมของคุณ บริษัท P&S Stainless Steel Center เราคือโรงงานที่ผลิตชิ้นงานประกอบจากโลหะชนิดต่างๆ ที่มีความชำนาญงานทั้งงานตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ เพราะเรามีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในงานงานชนิดนี้โดยเฉพาะ ที่พร้อมร้างสรรค์งานที่ดีที่สุด ประณีตและละเอียดมากที่สุดให้คุณ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error