ReadyPlanet.com
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร

คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร

คุณสมบัติทางกายภาพของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันที่ใช้ในการตัดพับเหล็กอย่างไร

 

ในการตัดพับเหล็กเพื่อขึ้นเป็นชิ้นงานนั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อกรร มวิธีการตัดพับเหล็ก ทั้งในเรื่องของขยายความยาวของเหล็กแผ่น, ความหนาของเหล็กแผ่น, เกรดของเหล็กที่นำมาตัดพับเหล็ก และขนาดแรงดันของเครื่องจักรที่ใช้ในการตัดพับเหล็ก ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์กันทั้งหมด จึงต้องพิจารณาดูรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้อย่างละเอียด ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดพับเหล็กเป็นอย่างมาก ก็คือเกรดของเหล็กที่นำมาเข้าสู่กระบวนการตัดพับเหล็ก เพราะเหล็กแต่ละเกรดก็มีคุณลักษณะแตกต่างกันออกไป ซึ่งทำให้ต้องเลือกใช้แรงดันในการตัดพับเหล็กที่เหมาะสมกับเหล็กเกรดต่าง ๆ

สิ่งที่ต้องทราบในการเลือกเกรดเหล็กมาทำการตัดพับเหล็ก นั่นคือต้องพิจารณาว่าเหล็กเกรดนั้น ๆ มีส่วนผสมของคาร์บอนในปริมาณเท่าใด มีคาร์บอนมากหรือน้อย เนื่องจากเหล็กที่มีค่าคาร์บอนต่ำกว่า 0.25% จะเป็นเหล็กเกรดที่เหมาะกับการตัดพับเหล็ก การขึ้นรูป และการแปรรูปด้วยเครื่องจักรมากกว่า เพราะเนื้อของเหล็กเกรดคาร์บอนต่ำเหล่านี้จะมีความเหนียว จึงทนต่อการตัดพับเหล็กเพื่อขึ้นรูปได้ดี โดยเหล็กเกรดต่าง ๆ ที่มีคาร์บอนต่ำ ก็เช่น เหล็กเกรด SS400,S10C, S15C และ S20C

 

ลองมาดูตัวอย่างเกรดต่าง ๆ ของเหล็กที่มีผลต่อการการตัดพับเหล็กของคุณ

 1. เหล็กเกรด SS400
  เหล็กเกรด SS400 เป็นเหล็กเกรดมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในงานโครงสร้าง เพราะเป็นเหล็กที่มีความเหนียวและมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากส่วนผสมของคาร์บอน ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ในเนื้อเหล็ก และมีค่า Tensile Strength เท่ากับ 400 – 510 MPa ด้วยเหตุนี้ เหล็กเกรด SS400 จึงถูกนำมาใช้ในงานเหล็กโครงสร้างในหมวดเหล็กดำ ซึ่งมีทั้งเหล็กแผ่นดำ,เหล็กแผ่นดำกัดผิว, เหล็กดำรูปพรรณ และเหล็กดำชนิดอื่น ๆ รวมถึงใช้เป็นเหล็กโครงสร้างรีดร้อนต่าง ๆ เช่น เหล็กเอชบีม, เหล็กไอบีม, เหล็กไวด์แฟรงค์, เหล็กฉาก, เหล็กแบน และเหล็กรางน้ำ นอกจากนี้ยังมีการนำเหล็กเกรด SS400 มาใช้ในงานอุตสาหกรรมหนัก เช่น ต่อเรือและทำโครงสร้างรถยนต์ แต่เนื่องจากเหล็กเกรด SS400 เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทานมากเป็นพิเศษ จึงทำให้เหล็กเกรดนี้ทนต่อแรงพับได้ดี หากนำไป
  ตัดพับเหล็กก็จะต้องใช้เครื่องตัดพับเหล็กที่มีแรงดันในการพับสูงถึง 400 ตัน จึงจะสามารถตัดพับเหล็กเกรด SS400 ให้ได้มุมและองศาตามที่ต้องการ

 2. เหล็กเกรด SPHC
  เหล็กเกรด SPHC เป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนหรือเหล็กแผ่นดำ ที่เหมาะกับการขึ้นรูป ที่มีค่า Tensile strength 270 N/mm2 ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่เหล็กสามารถทนต่อแรงดึงจากการตัดพับเหล็กได้โดยไม่เกิดความเสียหายในเนื้อเหล็ก โดยเหล็กเกรด SPHC นี้จะมีเนื้อเหล็กที่นิ่มกว่าเหล็กเกรด SS400 จึงเหมาะกับการตัดพับเหล็กที่ใช้แรงดันในการตัดพับเหล็กไม่มากนัก และเหมาะกับ
  ตัดพับเหล็กเพื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ มากกว่า

 3. เหล็ก เกรด SPCC
  เหล็กเกรด SPCC คือเหล็กแผ่นขาวหรือเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Steel) ซึ่งเป็นเหล็กที่ถูกนำไปผ่านกระบวนการรีดเพื่อลดความหนาของแผ่นเหล็ก โดยนำไปรีดในอุณหภูมิปกติ จากนั้นนำไปผ่านการขัดเคลือบผิว เหล็กเกรด SPCC เป็นเหล็กที่เหมาะกับการ
  ตัดพับเหล็ก ม้วนเหล็ก และการลากขึ้นรูปลึก เพราะเนื้อของเหล็กเกรด SPCC มีความอ่อนนุ่ม จึงไม่ต้องใช้แรงดันในการตัดพับเหล็กเพื่อขึ้นรูปมากนัก

 4. เหล็กเกรด S45C และเหล็กเกรด S50C
  เหล็กเกรด S45C และ S50C เป็นเหล็กที่มีค่าคาร์บอนปานกลางอยู่ที่ 0.2-0.5% มีความเค้นแรงดึงสูง และมีความแข็งแรง แต่มีความเหนียวน้อยกว่าเหล็กเกรด SS400 หากนำเหล็กเกรด S45C และ S50C มาทำการ
  ตัดพับเหล็ก ก็จะต้องคำนวนค่าแรงดันให้พอเหมาะ เพราะยิ่งค่าคาร์บอนในเหล็กมีปริมาณสูง การแปรรูปต่าง ๆ เช่น การตัดพับเหล็ก ก็จะต้องใช้แรงดันมากขึ้น โดยเหล็กเกรด S45C และ S50C เหมาะกับงานผลิตชิ้นส่วนพื้นฐาน งานโครงสร้างแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รางรถไฟ ชิ้นส่วนบางชนิดของรถยนต์ เช่น เฟืองและก้านสูบ

 

ทั้งนี้เพื่อให้การตัดพับเหล็กได้ชิ้นงานที่ตรงตามแบบ มีมุมและองศาในการตัดพับเหล็กที่ถูกต้อง นอกจากจะต้องคำนึงถึงเกรดของเหล็กและปริมาณคาร์บอนที่ผสมอยู่ในเนื้อเหล็กแล้ว ยังต้องมีการใช้สูตรคำนวณเพื่อหาค่าแรงดันในการตัดพับเหล็กที่เหมาะสมกับเหล็กชนิดนั้น ๆ อีกด้วย โดยในการหาค่าแรงดันที่จะใช้ในการตัดพับเหล็กนั้น ก่อนอื่นจะต้องทราบแรงกดที่ต้องการเมื่อตัดพับเหล็กด้วยเครื่องพับ (P) เสียก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นก็ใส่ความยาวของงานพับ (L), ความหนาของวัสดุ (T), ความต้านแรงดึง(σb), Correction Factor (C) และหากเป็นการพับร่องวี ก็ให้ใส่ค่าความกว้างของร่อง V (V) (เปลี่ยนค่าไปตามลักษณะของร่องในการตัดพับเหล็ก) โดยเอาค่าทั้งหมดนี้มาคำนวณตามสูตรหาแรงกดในการตัดพับเหล็ก

 

ตัวอย่างสูตรคำนวณแรงกดในการตัดพับเหล็ก

P = C x L x T2 x σb
_________
V

 

ดังนั้นหากคุณกำลังมีความต้องการที่จะผลิตชิ้นงานเหล็กและต้องการนำเหล็กของคุณไปผ่านกระบวนการตัดพับเหล็ก คุณสามารถมาใช้บริการตัดพับเหล็กที่ บริษัท พี แอนด์ เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ เพื่อให้เราช่วยคำนวณหาค่าแรงกดที่จะใช้ในการตัดพับเหล็กเกรดต่าง ๆ ของคุณได้อย่างเหมาะสม และเรายังมีเครื่องจักรตัดพับเหล็กที่มีแรงดันสูง 100 ตัน และ 220 ตัน สามารถตัดพับเหล็กที่มีความหนา 25 มิลลิเมตร ยาว 4 เมตร และควบคุมการตัดพับเหล็กด้วยระบบ CNC ที่มีความแม่นยำสูง เพื่อให้งานตัดพับเหล็กของคุณออกมาได้องศาและได้มุมของการพับที่ถูกต้องและตรงตามแบบ

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error