ReadyPlanet.com
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD

การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD

มาเรียนรู้การทำงานของโปรแกรม AutoCAD เมื่อนำมาใช้งานร่วมกับเครื่อง CNC ที่ใช้เลเซอร์เหล็ก

 

ทราบหรือไม่ว่าการสร้างแบบสำหรับงานตัดเลเซอร์ ควรใช้โปรแกรม AutoCAD ในการวาดแบบจึงจะให้ผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีที่สุด เพราะโปรแกรม AutoCAD เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับใช้ในการออกแบบงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงมีความละเอียด มีความแม่นยำ และมีการคำนวณค่าต่าง ๆ ในทางวิศวกรรมและในทางเชิงกลได้เป็นอย่างดี จึงทำให้โปรแกรม AutoCAD สามารถทำงานออกแบบชิ้นงานตัดเลเซอร์ได้ดีกว่าโปรแกรมออกแบบที่เน้นไปทางการออกแบบภาพกราฟฟิคหรือเวคเตอร์ เช่น โปรแกรม Illustrator หรือ CorelDRAW เพราะโปรแกรมเหล่านี้ ไม่ตอบสนองการออกแบบในเชิงกลที่ต้องมีการคำนวณระยะตัด, ขนาด, ความหนา หรือแม้กระทั่งรัศมีวงโค้งของชิ้นงานตัดเลเซอร์เหล็ก ลองมาดูกันว่ AutoCAD คืออะไร และมีการทำงานร่วมกับเครื่อง CNC ที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องตัดเลเซอร์เหล็กอย่างไร

 

AutoCAD คืออะไร

โปรแกรม AutoCAD หรือ Computer-Aided Design คือโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบหรือเขียนแบบที่ถูกนำมาใช้งานในหลายอุตสาหกรรม เช่น งานสถาปัตยกรรม, งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร, งานผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้า และชิ้นส่วนทางกลต่าง ๆ โดย AutoCAD จะมีฟังก์ชั่นการใช้งานแยกให้ตามแต่ละอุตสาหกรรม

สำหรับงานเขียนแบบที่ใช้ในงานตัดเลเซอร์นั้น AutoCAD สามารถนำมาใช้ออกแบบได้ทั้งงาน 2D ที่เหมาะกับการเลเซอร์เหล็ก การเจาะรู และงานออกแบบ 3D ที่เหมาะกับทั้งการตัดเลเซอร์เหล็ก, การฉลุลาย, การตัดเลเซอร์เหล็กแบบสามมิติ การพับเหล็ก และการม้วนเหล็ก โดย AutoCAD จะมีคำสั่งที่ใช้ในการออกแบบเพลทหรือชิ้นงานสำหรับการตัดเลเซอร์เหล็ก ซึ่งในการออกแบบนี้ สามารถกำหนดขนาด ความหนา และรูปทรงของชิ้นงานได้ตามที่ต้องการ โดยโปรแกรมจะมีฟังก์ชั่นที่ใช้ในการลากเส้นให้เป็นสี่เหลี่ยมหรือรูปทรงเฉพาะต่าง ๆ เพื่อสร้างเพลทของชิ้นงานเลเซอร์เหล็ก โดยผู้ใช้งานสามารถออกแบบให้เป็นชิ้นงานเดี่ยว ๆ หรือออกแบบชิ้นงานที่มีหลายชิ้นส่วนเชื่อมต่อกันก็ได้


การทำงานของ Autocad ร่วมกับเครื่อง CNC ที่ใช้ควบคุมการเลเซอร์เหล็ก

เมื่อได้ไฟล์แบบของงานตัดเลเซอร์จากโปรแกรม AutoCAD แล้ว จากนั้นจะต้องนำไฟล์งานเลเซอร์เหล็กไปเข้าโปรแกรม CAM (Computer Aided Manufacturin) อีกครั้งหนึ่ง เพื่อแปลงไฟล์งานเลเซอร์เหล็ก จากไฟล์งาน AutoCAD ให้เป็นไฟล์งาน NC-code ที่สามารถป้อนเข้าสู่เครื่อง CNC และเป็นไฟล์ที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่อง CNC ได้ เพราะเนื่องจากเครื่อง CNC จะไม่สามารถมองเห็นรูปทรงของเพลทที่สร้างขึ้นจากเส้นที่ลากมาบรรจบกันเพื่อสร้างเป็นเพลทของชิ้นงานได้ แต่เครื่องจะมองเห็นแค่เส้นแต่ละเส้นที่ลากเป็นชิ้นงานออกแบบเท่านั้น

ซึ่งการนำไฟล์
งานตัดเลเซอร์ที่ได้จากโปรแกรม AutoCAD ไปแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรม CAM นั้น จะเป็นการแปลงเส้นที่ใช้ในการออกแบบงานตัดเลเซอร์เหล็กให้กลายเป็นชุดคำสั่ง G-code และ M-code ที่ใช้งานกับเครื่อง CNC โดยเฉพาะ ซึ่งชุดคำสั่งเหล่านี้ใช้เพื่อระบุตำแหน่งการเคลื่อนที่ของเครื่อง CNC ให้มีความแม่นยำ และใช้เพื่อกำหนดการทำงานของเครื่องจักรตัดเลเซอร์เหล็ก โดยชุดคำสั่งที่เรียกว่า G-code จะทำหน้าที่คอยควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรในการตัดเลเซอร์เหล็กและอื่น ๆ อาทิเช่น การเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรง, การเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งตามรัศมีของชิ้นงานตัดเลเซอร์เหล็ก แบบตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา, การกำหนดค่าชดเชยรัศมีของเครื่องมือ และการเจาะแบบไม่ยก ส่วนชุดคำสั่ง M-code จะเป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ของโปรแกรมและตัวเครื่องจักร CNC เช่น คำสั่งหยุดการทำงานของฟังก์ชั่นใดฟังก์ชั่นหนึ่ง, การเปิด/ปิดน้ำหล่อเย็น และการหมุนหัว Spindle ของเครื่องตัดเลเซอร์เหล็ก

สรุปง่าย ๆ ก็คือเครื่อง CNC (Computer Numerical Control) หรือ ไมโครโปรเซสเซอร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานเครื่องของเลเซอร์เหล็กและหัวตัดเลเซอร์เหล็กนั้น จะเคลื่อนไหวและทำงานไปตามแบบที่สร้างจาก Auto CAD ที่ป้อนเข้าไปในเครื่อง CNC นั่นเอง ด้วยเหตุนี้แบบของชิ้นงานตัดเลเซอร์เหล็กที่ป้อนเข้าไปในเครื่อง CNC จึงต้องมีความแม่นยำในระยะการตัดเป็นอย่างมาก รวมทั้งความแม่นยำในด้านอื่น ๆ ด้วย

 

ทำไมจึงควรสร้างไฟล์งานสำหรับการเลเซอร์เหล็ก ด้วย AutoCAD

AutoCAD นั้นเป็นโปรแกรมออกแบบที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ตอบโจทย์การทำงานออกแบบหลายประเภท เช่น การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Toolset), การออกแบบเชิงกล (Mechanical Toolset) และการออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical Toolset) โดยฟังก์ชั่นการออกแบบที่เหมาะกับงานตัดเลเซอร์ คือฟังก์ชั่นการออกแบบเชิงกล ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นการออกแบบที่เหมาะกับงานเลเซอร์เหล็กมากที่สุด เนื่องจากเป็นการออกแบบชิ้นงานที่มีความซับซ้อนในวาดแบบ เช่น การกำหนดค่ารัศมีความโค้ง, การเผื่อระยะการตัดขอบ, การชดเชยระยะตัดเลเซอร์เหล็ก, สเกลของชิ้นงานที่ตรงตามชิ้นงานขนาดจริง รวมทั้งหากเป็นชิ้นงานเลเซอร์เหล็กที่มีหลายเลเยอร์หรือมีหลายชิ้นส่วนที่ต้องนำมาประกอบกันในภายหลัง การออกแบบด้วย AutoCAD จะมีการสร้างแบบของชิ้นงานที่สมบูรณ์ มีการแยกเลเยอร์ด้วยสีต่าง ๆ ให้เห็นได้ชัดเจน และยังช่วยให้เครื่องตัดเลเซอร์เหล็กสามารถตัดชิ้นงานได้ในระยะที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้เมื่อนำชิ้นส่วนมาประกอบกันแล้ว จะไม่เกิดความคลาดเคลื่อนของขนาดและระยะตัดต่าง ๆ ดังนั้นการใช้โปรแกรม AutoCAD ในการออกแบบชิ้นงานสำหรับการตัดเลเซอร์เหล็ก การฉลุลาย หรือการเจาะรู จึงมีความแม่นยำกว่าการออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมออกแบบชนิดอื่น ๆ เช่น Illustrator หรือ CorelDRAW ที่เหมาะกับการออกแบบภาพกราฟฟิคมากกว่า

สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานตัดเลเซอร์ทั้งแบบ 2D และ 3D แต่ไม่มีความรู้ในการใช้โปรแกรม AutoCAD หรือต้องการหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ทาง พี แอนด์ เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ มีบริการให้คำปรึกษาในการออกแบบงานตัดเลเซอร์เหล็ก และบริการออกแบบหรือวาดแบบชิ้นงานให้กับลูกค้า เพื่อให้ไฟล์งานตัดเลเซอร์ของลูกค้าสามารถนำมาใช้กับเครื่อง CNC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ต้องแก้ไขรายละเอียดของการออกแบบมากจนเกินไป เมื่อมาใช้บริการกับเรา คุณสามารถวางใจในความถูกต้องและความแม่นยำของชิ้นงานได้อย่างแน่นอน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error