ReadyPlanet.com
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง

ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง

การผลิตชิ้นงานขึ้นรูปโลหะให้มีคุณภาพ ต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง

ขึ้นรูปโลหะให้มีคุณภาพ

การขึ้นรูปโลหะให้เป็นชิ้นงานต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ วัสดุก่อสร้าง หรือชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า จะมีทั้งการขึ้นรูปโลหะแผ่นและการขึ้นรูปโลหะก้อนด้วยเครื่องจักรขึ้นรูปโลหะ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี

เราสามารถแบ่งวิธีการขึ้นรูปโลหะได้ตามประเภทของโลหะ ดังนี้

 1. การขึ้นรูปโลหะแผ่น
  การขึ้นรูปโลหะแผ่น คือการนำโลหะแผ่นมาขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การพับขึ้นรูปโลหะ, การตัดเฉือนโลหะ, การลากขึ้นรูปลึก

 2. การขึ้นรูปโลหะก้อน
  สำหรับการขึ้นรูปโลหะก้อน สามารถนำก้อนโลหะมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อทำให้เป็นชิ้นงาน เช่น การทุบขึ้นรูปโลหะ, การรีดขึ้นรูป, การอัดรีดขึ้นรูป,

นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งประเภทของการขึ้นรูปโลหะได้ตามวิธีการปั๊มขึ้นรูปซึ่งมีทั้งหมด 2 วิธี คือการปั๊มขึ้นรูปโลหะแบบร้อน และการปั๊มขึ้นรูปโลหะแบบเย็น ซึ่งวิธีการขึ้นรูปโลหะทั้งหมดนี้ จะทำให้โลหะแผ่นหรือโลหะก้อน มีรูปทรงความโค้งงอหรือมีเหลี่ยมมุมตามที่ได้ออกแบบชิ้นงาน และมีการคำนวณค่าต่าง ๆ เอาไว้ แต่บางครั้งในกระบวนการขึ้นรูปโลหะแต่ละวิธี ก็อาจเกิดปัญหาที่ทำให้ชิ้นงานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ เช่น โลหะดีดตัวทำให้ชิ้นงานไม่ได้องศาการดัดตามที่ออกแบบไว้, ขนาดของมุมไม่ได้ค่าตามที่คำนวณไว้ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากการที่โลหะดีดตัวกลับ, ชิ้นงานแตกร้าวหรือหัก, ชิ้นงานเกิดออกไซด์ หรือมีสะเก็ดเกิดขึ้นบนชิ้นงาน, ปัญหาการเกิดรอยย่นที่ผนังและขอบของชิ้นงานขึ้นรูปโลหะที่ผลิตด้วยวิธีการลากขึ้นรูปลึก หรือปัญหาชิ้นงานขึ้นรูปโลหะเป็นรอย เพราะเกิดการยึดติดกับตัวแม่พิมพ์ที่ขาดการหล่อลื่นและมีช่องว่างระหว่างแม่พิมพ์กับพันช์น้อยเกินไป ปัญหาที่มักพบเจอในการขึ้นรูปโลหะแต่ละแบบ มักมีปัจจัยต่าง ๆ

ปัจจัยที่ส่งผลต่องานขึ้นรูปโลหะที่ไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง

 • วิธีการที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ
  วิธีการขึ้นรูปโลหะแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดัดขึ้นรูปโลหะ, การทุบขึ้นรูปโลหะ, การรีดขึ้นรูปโลหะ, การพับขึ้นรูปโลหะ การตัดเฉือนโลหะ หรือการลากขึ้นรูปโลหะ จะมีจุดที่เป็นข้อเสียแตกต่างกันออกไป ซึ่งข้อเสียเหล่านี้ ก่อให้เกิดชิ้นงานขึ้นรูปโลหะที่ไม่ได้คุณภาพ ตัวอย่างเช่น การปั๊มขึ้นรูปโลหะแบบร้อน เป็นวิธีที่ควบคุมการหดตัวหรือขยายตัวของโลหะได้ยาก ดังนั้นจึงอาจทำให้ขนาดของชิ้นงานขึ้นรูปโลหะไม่เป็นไปตามแบบที่วางไว้ หรือการลากขึ้นรูปลึกที่หากคำนวณแรงจับยึดวัสดุน้อยและรัศมีดายมากเกินไป ก็จะทำให้เกิดรอยย่นบนผนังของชิ้นงาน ดังนั้นแต่ละวิธีที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ จะต้องมีการคำนวนค่าคุณสมบัติทางกลของวัสดุให้ทำงานสอดคล้องกับวิธีที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ

 • ลักษณะและคุณภาพของแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
  แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะที่นำมาใช้ผลิตชิ้นงาน จะต้องการมีคำนวณหาค่าต่าง ๆ ในการออกแบบแม่พิมพ์ และมีการทดสอบการใช้งาน เพื่อให้แม่พิมพ์งานขึ้นรูปโลหะมีความแม่นยำ และทำงานได้สอดรับกับชิ้นงานที่ต้องการผลิต โดยไม่ทำให้ชิ้นงานเกิดความผิดพลาด ซึ่งการออกแบบแม่พิมพ์
  ขึ้นรูปโลหะให้มีคุณภาพนั้น จะต้องคำนึงถึงหลายส่วน เช่น

  • รัศมีของบ่าดายที่จะมีผลต่อการไหลตัวของโลหะลงสู่แม่พิมพ์ ทำให้ต้องมีการคำนวณหาค่าของรัศมีบ่าดายที่เหมาะสมกับประเภทและคุณสมบัติทางกลของวัสดุ โดยบ่าดายไม่ควรใหญ่หรือเล็กเกินไป เพราะบ่าดายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อแรงที่ใช้ในการลากขึ้นรูป และการไหลตัวลงสู่แม่พิมพ์ของวัสดุ

  • แรงกดยึดแผ่นชิ้นงาน สำหรับการขึ้นรูปโลหะแผ่น จะต้องผ่านการคำนวณที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อไม่ให้ชิ้นงานเกิดรอยย่นหรือรอยแตก

 • ชนิดของโลหะที่ใช้ทำชิ้นงานขึ้นรูปโลหะ
  หากวัสดุที่นำมา
  ขึ้นรูปโลหะมีความแข็ง ก็อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในการขึ้นรูปโลหะด้วยการลากขึ้นรูปลึกิเพราะจะต้องใช้แรงในการลากขึ้นรูปที่มากกว่าปกติ และอาจทำให้เกิดการฉีกขาดของวัสดุ

 • อุณหภูมิของโลหะที่นำมาผลิตชิ้นงานขึ้นรูปโลหะ
  อุณหภูมิของวัสดุมีผลอย่างมากต่อการขึ้นรูปโลหะ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้การขึ้นรูปโลหะด้วย เพราะบางวิธีหากวัสดุมีอุณหภูมิสูง ก็จะควบคุมรูปทรงและขนาดมุมของชิ้นงานได้ยาก แต่กับการขึ้นรูปโลหะบางวิธี จะต้องมีการนำวัสดุไปทำให้มีอุณหภูมิสูงเสียก่อน แล้วจึงนำวัสดุมาผ่านกระบวนการขึ้นรูปโลหะอีกที

 • คุณภาพของโลหะที่นำมาขึ้นรูป
  หากโลหะที่นำมาผลิตชิ้นงาน
  ขึ้นรูปโลหะ มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน เช่น เนื้อโลหะมีความพรุน ชิ้นงานก็อาจเกิดปัญหารอยแตกร้าวหลังผ่านกระบวนการขึ้นรูปโลหะ จึงต้องมีการคำนวณค่าแรงกระทำต่าง ๆ เพื่อปรับให้วัสดุมีความหนาแน่นมากขึ้นได้

 • คุณสมบัติทางกลของโลหะที่นำมาใช้ทำชิ้นงานขึ้นรูปโลหะ
  โลหะทุกชนิดมีคุณสมบัติทางกล เช่น แรงเค้น ความเครียด ความยืดหยุ่น ทำให้ก่อนจะนำโลหะมาผ่านกระบวนการ
  ขึ้นรูปโลหะ จะต้องมีการคำนวณโดยอิงจากค่าต่าง ๆ ของคุณสมบัติทางกลเหล่านี้ และมีการชดเชยค่าต่าง ๆ เพื่อให้การขึ้นรูปโลหะมีความแม่นยำ และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ดังนั้นหากการคำนวนคุณสมบัติทางกลไม่แม่นยำ ก็อาจทำให้ชิ้นงานขึ้นรูปโลหะมีความผิดพลาดได้ เช่น การคำนวณความเครียดในเนื้อโลหะ ที่จะส่งผลต่อการคืนตัวของวัสดุหลังผ่านการขึ้นรูปโลหะ หรือแรงเค้นในเนื้อโลหะ ซึ่งหมายถึงแรงต้านของวัสดุที่มีต่อแรงภายนอกที่เข้ามากระทำ เช่น แรงบีบและแรงอัดของแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

 • ความหนาของโลหะที่นำมาใช้ทำชิ้นงานขึ้นรูปโลหะ
  หากวัสดุโลหะที่นำมาใช้ผลิตชิ้นงานขึ้นรูปโลหะมีความหนา ก็จะต้องมีการคำนวณการออกแบบแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับระดับความหนาของวัสดุ เพื่อหาแรงกระทำของเครื่องจักรขึ้นรูปโลหะที่เหมาะสม

 • รัศมีการดัดหรือพับขึ้นรูปโลหะ
  การคำนวณรัศมีการดัดหรือการพับขึ้นรูปโลหะ จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับความหนาของโลหะ และต้องมีการคำนวณค่าการงอหรือดัดขึ้นรูปโลหะให้มากกว่าความต้องการ เพื่อแก้ปัญหาการดีดตัวกลับของวัสดุ


ปัญหาชิ้นงาน
ขึ้นรูปโลหะที่ไม่ได้คุณภาพเหล่านี้จะหมดไป หรือเกิดขึ้นน้อยมาก หากคุณเลือกใช้บริการขึ้นรูปโลหะจากโรงงานที่มีคุณภาพ ทำงานด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำ และมีทีมช่างผู้ชำนาญการ เช่น พี แอนด์ เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการขึ้นรูปโลหะทุกประเภท ทั้งตัดโลหะ พับโลหะแผ่น ตัดเลเซอร์ วีคัท ตัดพลาสม่า และม้วนโลหะแผ่น โดยเครื่องจักรขึ้นรูปโลหะที่ควบคุมด้วยระบบ CNC ที่มีความแม่นยำสูง พร้อมบริการทำสีโลหะและบริการติดตั้งนอกสถานที่

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error