ReadyPlanet.com
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ

ติดตั้งป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ ให้กับกิจการร้านค้าหรือบริษัท จะต้องเสียภาษีอย่างไร

 

หากบริษัท ห้างร้าน หรือร้านค้าของคุณ มีการติดตั้งป้ายอักษรโลหะ เพื่อแสดงชื่อของธุรกิจ ชื่อยี่ห้อ เครื่องหมายการค้า เพื่อประกอบธุรกิจการค้า คุณก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายอักษรโลหะ หรือป้ายแบบอื่น ๆ และเสียภาษีป้ายที่อยู่ในที่ดิน อาคาร หรือสำนักงานของคุณ

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายอื่น ๆ ดังนี้

 1. ป้ายอักษรโลหะที่ไม่มีขอบเขตกำหนด หากเป็นป้ายอักษรโลหะที่ไม่มีขอบเขตกำหนด เช่น เป็นป้ายอักษรโลหะแบบไดคัท ไม่มีพื้นหลัง ให้ถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ที่อยู่ริมสุดของป้ายเป็นขอบเขตกำหนดส่วนที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดของป้ายอักษรโลหะ แล้วคำนวณออกมาให้เป็นตารางเซ็นติเมตร (หากหน่วยวัดมีเศษ แต่เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรเกินครึ่ง ให้ปัดเป็น 500 ตารางเซนติเมตร)

 2. ป้ายอักษรโลหะที่มีขอบเขตกำหนด ป้ายอักษรโลหะที่มีพื้นหลังของตัวอักษร ให้ยึดเอาขอบริมสุดของพื้นหลังนั้นเป็นจุดสิ้นสุด และวัดขนาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

 3. อัตราการคิดค่าภาษีป้ายอักษรโลหะ และป้ายแบบอื่น ๆ
  • ป้ายอักษรโลหะหรือป้ายแบบอื่น ๆ ที่มีอักษรเป็นภาษาไทยล้วน คิดภาษีในอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  • ป้ายอักษรโลหะที่มีอักษรภาษาไทยปนกับอักษรภาษาต่างประเทศ และ/หรือปนกับภาพ และ/หรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดภาษีในอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  • ป้ายอักษรโลหะที่ไม่มีอักษรภาษาไทย ไม่ว่าจะภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ บนป้ายอักษรโลหะหรือไม่ก็ตาม/ป้ายอักษรโลหะที่มีอักษรภาษาไทย แต่ตัวอักษรทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรภาษาต่างประเทศ ให้คิดอัตราภาษี 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  • ป้ายอักษรโลหะทุกประเภท หากคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
  • ป้ายอักษรโลหะที่มีการแก้ไขตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายใด ๆ บนป้ายอักษรโลหะ หลังจากได้มีการเสียป้ายอักษรโลหะแล้ว ให้คิดอัตราภาษีส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเข้ามาบนป้ายอักษรโลหะ ตามอัตราในข้อข้างต้น แต่ให้เสียเฉพาะภาษาส่วนที่เพิ่มมา ไม่ต้องเสียภาษีป้ายทั้งหมด

 4. ขั้นตอนการเสียภาษีป้ายอักษรโลหะหรือป้ายประเภทอื่น ๆ ผู้เสียภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายชนิดอื่น ๆ ขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ได้ที่สำนักงานเขตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในท้องที่ที่ป้ายอักษรโลหะหรือป้ายประเภทอื่น ๆ ติดตั้งหรือแสดงอยู่ หากเป็นป้ายที่ติดตั้งบนยานพาหนะเคลื่อนที่ ให้ยื่นเสียภาษีป้าย ณ สำนักงานเขตที่จดทะเบียนยานพาหนะนั้น ๆ สามารถส่งได้ทั้งทางไปรษณีย์และยื่นแบบเสียภาษีด้วยตนเองที่สำนักเขต หรือเซ็นต์เอกสารมอบอำนาจให้ผู้อื่นจัดการยื่นเสียภาษีแทน

 5. เอกสารยื่นประกอบการเสียภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
  • การยื่นภาษีป้ายใหม่ - ใบอนุญาตติดตั้งป้าย - ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย - สำเนาทะเบียนบ้าน - บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตร พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตร ประจำตัวผู้เสียภาษี - แนบหนังสือรับรองสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท, ทะเบียนพาณิชย์และหลัก ฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20 ใน กรณีที่กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล - หนังสือมอบอำนาจพร้อมติด อากรแสตมป์ตามกฎหมาย (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ ด้วยตนเอง)
  • กรณียื่นเสียภาษีป้ายเดิม - แบบยื่นเสียภาษีป้ายภ.ป. 1 - ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี ครั้งสุดท้าย - กรณีเจ้าของป้ายเป็น นิติบุคคล ให้แนบหนังสือ รับรองบริษัท

 6. การชำระภาษีป้ายอักษรโลหะหรือป้ายประเภทอื่น ๆ ผู้ยื่นแบบเสียภาษีป้ายอักษรโลหะหรือป้ายประเภทอื่น ๆ จะได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภ.ป.3) หลังจากยื่นแบบ และต้องชำระเงินภาษีป้ายที่สำนักงานเขตที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่หรือกองการเงิน สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือประเมินภาษี และสามารถชำระภาษีป้ายอักษรโลหะหรือป้ายประเภทอื่น ๆ ด้วยการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานครก็ได้เช่นกัน โดยถือว่าวันที่ทำการส่ง เป็นวันรับชำระภาษีป้าย

 7. การขอผ่อนชำระการจ่ายภาษีป้ายอักษรโลหะหรือป้ายประเภทอื่น ๆ หากภาษีป้ายที่ต้องชำระมีจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผู้เสียภาษีป้ายอักษรโลหะหรือป้ายประเภทอื่น ๆ สามารถทำหนังสือขอผ่อนชำระก่อนครบกำหนดชำระภาษีป้ายได้ โดยสามารถขอผ่อนชำระได้ 3 งวด และต้องจ่ายงวดที่ 1 ก่อนครบกำหนดชำระค่าภาษีป้าย และชำระงวดที่สองภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระภาษีงวดแรก และงวดที่ 3 ต้องชำระภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระภาษีของงวดที่สอง

 8. การชำระเงินเพิ่ม
  • หากไม่ยื่นเสียภาษีป้ายอักษรโลหะหรือป้ายประเภทอื่น ๆภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินภาษีป้ายที่ได้รับการประเมิน ยกเว้นกรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่ามีการละเว้นการยื่นแบบเสียภาษี จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายทั้งหมด

  • หากยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง เช่น คำนวณพื้นที่ป้ายไม่ถูกต้องหรือคิดอัตราภาษีของป้ายผิดประเภท ทำให้จำนวนเงินภาษีที่ต้องจ่ายลดน้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติมใหม่ ยกเว้นในกรณีที่เจ้าของป้ายมาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ก่อนที่เจ้าหน้าที่แจ้งถึงการประเมินที่ไม่ถูกต้อง

  • หากผู้เสียภาษีป้ายอักษรโลหะหรือป้ายประเภทอื่น ๆ ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มเป็นร้อยละสองต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายที่ได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่ โดยเศษของเดือนจะกี่วันก็ตาม ให้นับเป็นหนึ่งเดือน


การเสียภาษีป้ายอักษรโลหะหรือป้ายประเภทอื่น ๆ เป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการต่าง ๆ ไม่ควรละเว้น และควรยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายให้ถูกต้องครบถ้วน และหากคุณกำลังต้องการสั่งทำป้ายอักษรโลหะแบบต่าง ๆ พี แอนด์เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ ก็พร้อมให้บริการทำป้ายอักษรโลหะตามแบบ และตัดพับโลหะ เชื่อมประกอบ พร้อมติดตั้งป้ายอักษรโลหะให้แก่คุณ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error