ReadyPlanet.com
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ

กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ

เครื่องมือสำคัญในกระบวนการผลิตคือแม่พิมพ์
หรือเครื่องมือเฉพาะที่เรียกว่า ดาย (Die) ในการขึ้นรูปโลหะ

ขึ้นรูปโลหะ

        กระบวนการ “ขึ้นรูปโลหะ” (Metal Forming Process) หมายถึง กระบวนการผลิตรูปแบบหนึ่งที่เปลี่ยนรูปร่างของวัตถุดิบที่เป็นโลหะชนิดต่างๆ เช่น เหล็กกล้า, อะลูมิเนียม, สแตนเลส, นิเกิล, ทองเหลืองหรือทองแดง ฯลฯ ให้กลายเป็นชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ในรูปร่างและรูปแบบตามที่ต้องการ โดยมีเครื่องมือสำคัญในกระบวนการผลิตคือแม่พิมพ์หรือเครื่องมือเฉพาะที่เรียกว่า ดาย (Die) ในการขึ้นรูป ของดีของการ “ขึ้นรูปโลหะ” ก็คือไม่มีการเสียเศษ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในของวัสดุนั้นๆ ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการหล่อโลหะ (Casting Process) ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของวัตถุดิบจากของแข็งเป็นของเหลวก่อน ด้วยอุณหภูมิที่สูง แล้วนำมาเทเข้าสู่แม่พิมพ์ เมื่อโลหะแข็งตัวแล้วก็จะได้ชิ้นงานตามที่ต้องการ หรือการกลึง-ปาดหนา (Machining Process) ที่เป็นกระบวนการผลิตชิ้นงานที่สูญเสียเศษของวัตถุดิบ นั่นเอง

 

องค์ประกอบในการ ขึ้นรูปโลหะ” ที่ช่วยให้ชิ้นงานสมบูรณ์มีอะไรบ้าง?

การผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการปั๊มขึ้นรูปโลหะ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ถูกต้องเที่ยงตรงตามความต้องการ และควบคุมต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงเกินไป จำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญตามที่ W.H. Backofen, E. Gebhardt, O. Kienzle, J.H. Schey and K. Lange กล่าวไว้ มีอยู่ 5 ส่วน ดังนี้คือ

 • กลไกการเปลี่ยนรูปถาวรของวัสดุและการไหลตัว : ซึ่งก็คือสภาวะความเค้นที่เกิดขึ้นในบริเวณต่างๆ เพื่อวางแผนการออกแบบแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ ลดความคลาดเคลื่อนเสียหายในตำแหน่งที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์มากที่สุด

 • คุณสมบัติของวัสดุเริ่มต้นหรือองค์ประกอบทางเคมี : ที่เป็นตัวแปรความแข็งแรงของวัสดุ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างโดยใช้ความร้อนก่อน ขึ้นรูปโลหะ ด้วย

 • คุณสมบัติของวัสดุหลังขึ้นรูป : คือคุณสมบัติของลักษณะผิวโลหะที่เกิดครียดแข็ง (Strain Hardening) ของเนื้อวัสดุ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการนำไปใช้งาน จึงต้องคำนึงถึงการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน ก่อนนำมาใช้นั่นเอง

 • บริเวณผิวสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแม่พิมพ์ : เป็นบริเวณที่เกิดการเสียดทานที่ต้านการไหลตัวของวัสดุ จึงควรมีความเข้าใจในเรื่องของการปรับสภาวะผิวของแม่พิมพ์และชิ้นงาน ไปจนถึงการสึกหรอที่ผิวของแม่พิมพ์ในระหว่างการปั๊มขึ้นรูปโลหะด้วย

 • ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของแม่พิมพ์ : สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของกระบวนการขึ้นรูป เพราะเมื่อเข้าใจในกระบวนการการทำงานของแม่พิมพ์แล้ว ก็จะทำให้เกิดตามรูปแบบที่ต้องการ ง่ายต่อการใช้งานและการซ่อมบำรุง รวมถึงไม่ทำสิ่งใดเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่แม่พิมพ์ได้อีกด้วย

 • ความเข้าใจในการทำงานของเครื่องปั๊ม : เครื่องปั๊มคือตัวส่งผ่านแรงในการประกบชุดแม่พิมพ์ เพื่อขึ้นรูปโลหะตามชิ้นงานที่ต้องการ ซึ่งการเข้าใจในการทำงานของเครื่องปั๊ม การปรับตั้งเงื่อนไขต่างๆ หรือการเลือกเครื่องปั๊มให้เหมาะกับชิ้นงานจะช่วยให้คุณผลิตชิ้นงานที่ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการ นั่นเอง

 

ประเภทของการ ขึ้นรูปโลหะ

ความจริงแล้วเราสามารถจำแนกประเภทของการขึ้นรูปได้ 2 แบบ คือ 1. จำแนกตามลักษณะของวัตถุดิบเริ่มต้น เช่น แผ่นโลหะ หรือ ก้อนโลหะ 2. จำแนกตามกระบวนการการทำงาน ได้แก่ การขึ้นรูปแบบร้อน (Hot Working) และการขึ้นรูปแบบเย็น (Cold Working) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้


1. การจำแนกตามลักษณะของการ
ขึ้นรูปโลหะ” ตามวัตถุดิบเริ่มต้น : ได้แก่

1.1 การ
ขึ้นรูปโลหะแผ่น (Sheet Metal Forming Process) : การผลิตชิ้นงานจากแผ่นโลหะชนิดต่างๆ จะมีความหนาไม่เกิน 6 มม. โดยมีกระบวนการดังนี้

  • กระบวนการตัดเฉือน (Blanking Process) เป็นวิธีการตัดแผ่นโลหะด้วยพั้นซ์ (punch)หรือใบมีด และดาย (die) ให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการเพื่อนำไปใช้งาน
  • กระบวนการพับขึ้นรูป (Bending Process) เป็นการรพับโลหะขึ้นจากแกนเส้นตรงจนโลหะมีลักษณะโค้งงอ
  • กระบวนการลากขึ้นรูปลึก (Deep Drawing Process) เป็นการเปลี่ยนแปลงแผ่นโลหะด้วยเครื่องมือสำคัญสามอย่างได้แก่ พั้นช์ (punch) ดาย (die) และแผ่นจับชิ้นงาน (Blank Holder) ทำให้แผ่นโลหะมีความลึกมากกว่าหรือเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน

 

1.2 การขึ้นรูปโลหะก้อน (Bulk Metal Forming Process) : มีกระบวนการดังนี้

  • กระบวนการทุบขึ้นรูป (Forging Process) ซึ่งกระบวนการนี้สามารถแยกได้เป็น การตีด้วยค้อน (แบบโบราณ), การตีกระแทก (drop forging) การตีขึ้นรูปด้วยวิธีการนี้จะจะใช้แบบดายที่มีลักษณะเป็นแบบดายปิด ซึ่งมักจะใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะ ที่เป็นบ่าหรือขอบ โดยการเตรียมชิ้นงานให้มีขนาดใกล้เคียงกับแบบดายที่จะใช้ในการขึ้นรูปโลหะ

  • กระบวนการอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion Process) กระบวนการนี้ชิ้นงานจะถูกบีบอัดหรือดันเข้าไปในช่องเปิดของแม่พิมพ์แบบdie และถูกผลักออกโดยใช้เครื่องอัดแบบไฮดรอลิก ซึ่งพื้นผิวหน้าตัดของชิ้นงานจะขึ้นอยู่กับดายที่ใช้

  • กระบวนการรีดขึ้น รูป (Rolling Process) จะเป็นกระบวนการลดความหนาของวัสดุ โดยอาศัยแรงกดจากลูกรีด ทำให้เกิดการบีบอัดลงบนวัสดุ การรีดขึ้นรูปมีสองแบบคือการรีดขึ้นรูปแบบแบนและการรีดขึ้นรูปแบบเป็นรูปทรง เพื่อให้ได้วัสดุเป็นรูปต่างๆตามต้องการ

  • กระบวนการดึงขึ้นรูป (Wire and Bar Drawing) กระบวนการนี้คล้ายกับการอัดขึ้นรูป คือชิ้นงานจะถูกดึงให้เคลื่อนตัวผ่านแม่พิมพ์(die) ในแนวตัดขวาง เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ต้องการ ชิ้นงานที่ผลิตด้วยวิธีการนี้ ได้แก่เส้นลวด (wires) เหล็กเส้น (bars) เป็นต้น2. การจำแนกตามลักษณะของ
การ
ขึ้นรูปโลหะ” ตามกระบวนการการทำงาน : ได้แก่

2.1 การขึ้นรูปโลหะด้วยกระบวนการความร้อน (Hot Working) : คือการใช้ความร้อนทำให้รูปร่างของโลหะเป็นไปตามรูปทรงที่ต้องการ ซึ่งมีด้วยกันหลายวิธี เช่น การตีขึ้นรูป (Forging), การรีดร้อน (Hot Rolling), การแทงขึ้นรูป (Piercing), การเชื่อม (Welding), การดึงและกดขึ้นรูป (Drawing & Cupping) และการหมุนขึ้นรูป (Spinning) เป็นต้น โดยข้อดีของการขึ้นรูปโลหะแบบร้อน จะช่วยให้เนื้อโลหะมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ช่วยลดความพรุ่นของเนื้อโลหะซึ่งเป็นผลทำให้โลหะมีคุณสมบัติดีขึ้นนั่นเอง

2.2 การขึ้นรูปโลหะด้วยกระบวนการความเย็น (Cold Working) : ป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือรูปทรงของโลหะด้วยอุณหภูมิที่ต่ำ ประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส โดยไม่ได้ทำให้โลหะเกิดผลึกใหม่ ซึ่งมีด้วยกันหลายวิธี เช่น การดัดงอ (Bending) การรีดเย็น (Cold Rolling) การอัดรีด (Extruding) การบิดงอ (Squeezing) การรีดขึ้นรูป (Shear Spinning) การตัดยึด (Stretching) การงอตรง (Straight Bending) การตีขึ้นรูป (Shot Peening) การขึ้นรูปพิมพ์ลึก (Deep Drawing) การกระแทกขึ้นรูป (Forging) การแทงขึ้นรูป (Hobbing) เป็นต้น ส่วนข้อดีของการขึ้นรูปโลหะแบบเย็น ก็คือช่วยประหยัดวัตถุดิบ เพราะชิ้นงานโลหะไม่ได้ถูกเฉือนออกไป แต่เนื่องจากวิธีการนี้จะต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ต้องมีความเสถียรสูง ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงตามไปด้วย หากไม่ได้ผลิตจำนวนที่เยอะ


กระบวนการ
ขึ้นรูปโลหะ หากเปรียบเทียบกระบวนการผลิตชิ้นงานรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นการพับ การกลึง การปาด หรือการหล่อ ซึ่งการปั๊มขึ้นรูปเป็นกระบวนการที่มีความเค้นในเนื้อวัสดุสูง ดังนั้นแม่พิมพ์ที่ใช้จึงต้องมีความแข็งแรง มีขนาดใหญ่และคุณภาพสูง รวมถึงเครื่องปั๊มที่ใช้ก็จะต้องมีความสามารถในการส่งผ่านแรงได้มากเพียงพอ จึงเป็นกระบวนการผลิตที่มีต้นทุนสูง ฉะนั้น นอกจากการควบคุมคุณภาพของชิ้นงานในการสั่งผลิตแล้ว ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การควบคุมต้นทุนการผลิตในแต่ละครั้งจึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกธุรกิจ นั่นเอง


หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่สามารถผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีคุณภาพให้คุณได้ บริษัท
P&S Stainless Steel Center ของเรามีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญงานการ ขึ้นรูปโลหะ ไม่ว่าจะเป็น งานตัดพับเชื่อมประกอบและทำสี ที่รับรองว่าคุณจะได้งานที่ตรงตามความต้องการในราคาที่สมเหตุสมผลแน่นอน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error
Cross Industry Learning
YAG Laser
3D Printer article
เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์กำลังมา article
ใช้สเตนเลสให้เกิดประโยชน์สูงสุด article
เศรษฐกิจไทย 2556 article
พฤติกรรมที่ไม่มีเหตุมีผล
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ article
Tablet กับการใช้งานในองค์กร article
ทำสีให้สเตนเลส
เศรษฐศาสตร์กับโอลิมปิค
ปรับตัวเพื่ออยู่รอด article
เมื่ออาเซียนเปิดตลาดเสรี article
ความสำเร็จของ Google article
เครื่องพับโลหะแผ่น article
2012: 100 ปี สเตนเลส article
กฎหมายของเขา/ของเรา article
Income gap, Moral gap article
127 hours article
GDP กับ GNH article
คิดให้ดีก่อนทำการตลาด article
300 บาท เพื่อไทย เพื่อใคร? article
การจัดเรียงชิ้นงานในการตัดแผ่นโลหะ article
เลเซอร์มาร์ค article
เครื่องตัดเลเซอร์ทำอะไรได้บ้าง? article
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว article
ซื้อขายแบบตลาดซึกิจิ article
ควันหลงจากโศกนาฎกรรม article
แปลกแยก หรือ แตกต่าง? article
สเตนเลสดูเพล็กซ์กับตลาดยุโรป
ใช้สเตนเลสเกรดไหนดี?
ผิวสเตนเลสแผ่น
Size NB ของท่อสเตนเลส
คุณทราบไหมว่า...?