ReadyPlanet.com
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน

ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน

งานขึ้นรูปโลหะมีต้นทุนของค่าวัสดุและกระบวนการผลิตในรูปแบบต่าง ๆ

ขึ้นรูปโลหะ


กระบวนการขึ้นรูปโลหะ หรือ Metal Forming คือ การผลิตและปรับเปลี่ยนรูปแบบของชิ้นส่วนโลหะที่อยู่ในรูปของของแข็ง ให้กลายมาเป็นชิ้นงานขึ้นรูปในรูปแบบต่าง ๆ ตามรูปแบบที่ต้องการใช้งานไม่ว่าจะเป็น โลหะแผ่น (Sheet Metal) หรือ โลหะก้อน (Bulk Metal) ผ่านการนำเอาชิ้นส่วนโลหะมาเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปโดยการใช้แม่พิมพ์หรือเครื่องมือเฉพาะ (Die หรือ Forming Tool) โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภายในของวัตถุดิบที่นำมาขึ้นรูป ก่อนจะนำโลหะขึ้นรูปที่ได้นั้นไปเข้าสู่กระบวนการเจียร์ ขัด ทาสี และประกอบขึ้นรูป เป็นลำดับต่อไป ซึ่งกระบวนการขึ้นรูปโลหะนั้น ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และด้วยการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละอุตสาหกรรมแบบนี้นั้น ส่งผลให้งานขึ้นรูปโลหะส่วนใหญ่โดยเฉพาะโลหะแผ่น จึงมักจะเป็นแบบ Custom Made ที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น ซึ่งด้วยความเป็น Custom Made นี้เองก็ส่งผลให้ราคาของงานขึ้นรูปโลหะแต่ละชิ้นจึงมีความแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าทำไมราคาของการขึ้นรูปโลหะถึงแตกต่างกัน และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้การขึ้นรูปโลหะแบบ Custom Made ที่ทาง P&S จัดทำถึงมีราคาที่แตกต่างกันออกไป มาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลย

 

ทำไมราคาของการขึ้นรูปโลหะถึงแตกต่างกัน

งานขึ้นรูปโลหะ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในงานลักษณะแบบ Custom Made หรือ งานที่จะมีการผลิตขึ้นมาตามรูปแบบและความต้องการในการใช้งานของลูกค้าเท่านั้น ส่งผลให้รายละเอียดและรูปแบบในการผลิต รวมไปถึงวัตถุดิบ เครื่องมือ กระบวนการในการผลิตงานขึ้นรูปโลหะแต่ละรูปแบบ รวมไปถึงกระบวนต่าง ๆ หลังจากการขึ้นรูปโลหะเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างเช่น การขึ้นรูป การตัด การพับ การเชื่อมประกอบ การเจียร์ การขัด การแต่งชิ้นงาน หรือการทำสี เป็นต้น จึงมีความแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ งานขึ้นรูปโลหะประเภทต่าง ๆ ยังมีต้นทุนในด้านของค่าวัสดุที่ต้องสูญเสียไปในระหว่างกระบวนการผลิต ต้นทุนค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองและค่าเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ราคาของชิ้นงานโลหะขึ้นรูปจึงมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละโรงงานผู้ผลิตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาของการขึ้นรูปโลหะ

 1.  ราคา น้ำหนัก และจำนวนวัตถุดิบ
  โดยทั่วไปแล้วนั้น ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาของงานขึ้นรูปโลหะโดยตรง คือ ราคา น้ำหนัก และจำนวนวัตถุดิบที่ถูกนำมาใช้งานเพื่อการขึ้นรูปว่า งานทั้งหมดที่ต้องการจะทำนั้นต้องใช้วัตถุในปริมาณเท่าไหร่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วราคาของวัตถุดิบเหล่านี้จะมีต้นทุนแบบแปรผัน หรือ ต้นทุนที่สูงขึ้นตามจำนวน แต่ถ้าหากมีการสั่งผลิตในปริมาณที่มาก ต้นทุนของวัตถุดิบเหล่านี้ก็จะลดลงเนื่องจากผู้ผลิตสามารถวางแผนเพื่อสามารถจัดเรียงแผ่นโลหะให้สูญเสียเศษวัสดุในระหว่างกระบวนการผลิตได้น้อยกว่า และนอกจากนี้จำนวนของชิ้นงานขึ้นรูปโลหะที่สั่งผลิตก็ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาด้วยเช่นกัน เนื่องจากในการขึ้นรูปโลหะแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายที่ตายตัว อย่างเช่น ค่าทำแบบ ค่าวางแผนในกระบวนการผลิต และค่าตัวจับยึดต่าง ๆ ในงานประกอบ เป็นต้น ส่งผลให้เมื่อมีการสั่งผลิตงานขึ้นรูปโลหะในปริมาณที่มากก็จะยิ่งทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ตายตัวเหล่านี้ลดลง และส่งผลต่อราคาที่ลดลงตามไปด้วยนั่นเอง
   
 2. กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
  สำหรับกระบวนการในการขึ้นรูปโลหะเพื่อนำมาใช้ผลิตเป็นชิ้นส่วนสำหรับโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์สำหรับเดินระบบ ตู้คอนโทรล เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็นต้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะแผ่น (Sheet Metal Forming Process) และกระบวนการในการขึ้นรูปโลหะก้อน (Bulk Metal Forming Process) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นจะมีวิธีการและขั้นตอนในการขึ้นรูปโลหะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมีวิธีในการคำนวณราคาที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละวิธี ดังนี้

  • การทำวีคัท จะคิดราคาตามจำนวนของเส้นที่ต้องวีคัทในแต่ละงานขึ้นรูปโลหะ
  • การเชื่อม จะคิดราคาตามความยาวของแนวเชื่อม 
  • การขัดและการเจียร์ จะคิดราคาตามความละเอียดของงานที่ต้องงานและวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการขึ้นรูปโลหะ โดยงานขึ้นรูปโลหะจากเหล็กก็จะมีราคาที่แตกต่างออกไปจากงานสแตนเลส
  • การทำสี จะคิดราคาตามพื้นที่ (ตารางเมตร) ของชิ้นงานที่ต้องการทำสี
  • สำหรับขั้นตอนพิเศษอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น การต๊าปเกลียว, การติด backing ไม้, การลบคม, การยิง stud, การยิง rivet, หรือการติดอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม เป็นต้น จะคิดราคาเพิ่มเติมเป็นกรณีไปตามความต้องการ
  และนอกจากนี้ ความต้องการของลูกค้าก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาของการขึ้นรูปโลหะโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น การขึ้นรูปโลหะสำหรับนำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ในระดับ HIGH-END นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญสูงและมีความระมัดระวังในการทำงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บงานและเก็บรายละเอียดที่มากกว่า จึงทำให้ชิ้นงานขึ้นรูปโลหะที่ต้องการความประณีตในการจัดทำมากแบบนี้นั้นจึงมีราคาที่สูงกว่างานขึ้นรูปโลหะแบบทั่วไปนั่นเอง
   
 3. ความยากง่ายในการขึ้นรูปโลหะ
  ความยากง่ายในการขึ้นรูปโลหะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาของงานขึ้นรูปโลหะโดยตรง เนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนในการขึ้นรูปโลหะนั้นจะไม่ได้มีเพียงแค่การนำชิ้นส่วนโลหะไปเข้าในแม่พิมพ์หรือเครื่องมือเฉพาะที่ใช้สำหรับการขึ้นรูปโลหะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนในการเขียนแบบสำหรับการขึ้นรูปโลหะ ไปจนถึงขั้นตอนของการประกอบชิ้นงาน ซึ่งจะมีความยากง่ายในการผลิตที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรูปแบบของงาน ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่นำมาใช้ในการขึ้นรูปโลหะ, น้ำหนักของชิ้นงาน, ค่า Tolerance หรือค่าความคลาดเคลื่อนของชิ้นงาน, และความประณีตในการขึ้นรูปโลหะ เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนนี้ หากโรงงานผู้ผลิตหรือช่างผู้ผลิตมีประสบการณ์ในการทำงานสูงก็จะสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้ตั้งแต่แรกว่า ในระหว่างกระบวนการและขั้นตอนในการขึ้นรูปโลหะนั้นอาจเกิดปัญหาที่ตรงไหน และสามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างไรบ้าง รวมไปถึงยังอาจเสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธี หรือเทคนิคในการผลิตชิ้นงานขึ้นรูปโลหะ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถประหยัดเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขึ้นรูปโลหะลง แต่ทว่ายังสามารถคงคุณภาพของชิ้นงานเอาไว้ได้
   
 4. ต้นทุนอื่น ๆ ในระหว่างกระบวนการขึ้นรูปโลหะ
  ต้นทุนอื่น ๆ ในระหว่างกระบวนการขึ้นรูปโลหะเหล่านี้ เป็นต้นทุนที่โรงงานผู้ผลิตจะทำการคำนวณรวมเข้าไปในราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ซึ่งราคาของต้นทุนเหล่านี้จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ดังนี้ ต้นทุนในด้านของค่าวัสดุในส่วนที่ต้องเป็นเศษที่สูญเสียไปในระหว่างกระบวนการผลิต ต้นทุนค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ต้องใช้ในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ อย่างเช่น หัวนอซเซิล, ลวดเชื่อม, ใบเจียร์, ใบเลื่อย ต้นทุนค่าโสหุ้ยต่าง ๆ อย่างเช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, และค่าแก๊ส ต้นทุนความเสื่อมของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ต้องใช้ในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ ต้นทุนค่าแรงของช่างผลิตในการออกแบบ ประสานงาน รันเครื่อง ตรวจสอบ และจัดส่งโลหะขึ้นรูป ต้นทุนจิปาถะอื่น ๆ อย่างเช่น วัสดุในการแพ็คของ และวัสดุในการทำความสะอาด เป็นต้น
   
 5. ประเภทของสีที่เลือก
  หากเป็นสีที่ต้องผสมพิเศษที่ไม่มีอยู่ทั่วไป จะมีค่าขั้นต่ำในการผสมสีพิเศษนี้ขึ้นมา หรือในกรณีที่ต้องแก้งานหลังทำสี เช่น ถ้าเป็นสีชุบ PVD การแก้สีต้องทำด้วยการใช้กรดล้างสีออกและต้องขัดชิ้นงานใหม่ทั้งหมดเพื่อนำไปทำสีอีกรอบ แต่ถ้าเป็นการสีพ่นโดยทั่วไปก็มีการขัดและสามารถพ่นสีทับได้เลย ซึ่งสีชุบ PVD จะมีราคาสูงกว่ามากเพราะจะมีความไม่แน่นอนของความสม่ำเสมอของสี จึงทำให้ใช้เวลาในการทำสีที่นานกว่าและมีต้นทุนที่สูงกว่าการพ่นสีโดยทั่วไป
   
 6. ขนาดของชิ้นงาน
  ถ้าชิ้นงานมีขนาดใหญ่ แล้วต้องมีการนำไปทำสีทีหลังหรือต้องมีการนำไปติดตั้ง ความใหญ่ของชิ้นงานจะทำให้มีโอกาสเกิดการเสียหายได้ระหว่างขนส่ง และต้องใช้คนจำนวนมากกว่าในการเคลื่อนย้าย

 

บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด เราคือบริษัทที่ได้มีการพัฒนาทักษะในการทำงานโลหะมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเราสามารถรองรับงานและมีสินค้าจัดจำหน่ายอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สแตนเลสแผ่น คิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส ป้ายอักษรโลหะ รับตัดเลเซอร์ 2D/3D Punching ตัดพลาสม่า พับ ม้วนโลหะแผ่นและโลหะขึ้นรูปทุกชนิด ทั้งหนาและบาง งานขนาดเล็กและใหญ่ เชื่อมประกอบและทำสีตามแบบลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email :
pands_stainless@yahoo.com
LINE :
@psmetal
Facebook :
@psstainlesssteel

 

 

 

บริการและสินค้ายอดนิยมของ PS Stainless

รับตัดเลเซอร์เหล็ก / รับตัดเลเซอร์สแตนเลส / เลเซอร์คัทเหล็ก / เลเซอร์คัทเหล็ก

ร้านพับเหล็ก / ตัดพับเหล็ก / รับพับเหล็ก / ตัดสแตนเลส

งานสั่งทำสแตนเลส / งานสแตนเลสสั่งทำ

กรุยเชิงสแตนเลส / คิ้วสแตนเลส / คิ้วสแตนเลสเฟอร์นิเจอร์ 

ป้ายอักษรโลหะ   
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error