ReadyPlanet.com
เมื่ออาเซียนเปิดตลาดเสรี article

ในปี 2558  ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนจะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจ, สังคมและวัฒนธรรม, และความมั่นคง

ในด้านเศรษฐกิจ นั่นหมายถึงว่า จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงาน การลงทุน อย่างเสรี ในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ

ในภาพรวมของตลาดแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ส่งผลให้ตลาดแรงงานมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตร่วมกัน มีแนวทางในการพัฒนาแรงงานและกฎระเบียบต่างๆร่วมกัน ทำให้มีอำนาจต่อรองในเวทีการค้าโลก และหากมีความร่วมมือในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว ในระยะยาว มาตรฐานแรงงานใน AEC ควรจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

เมื่อเปิดตลาดเสรี แรงงานจะย้ายจากประเทศที่มีค่าตอบแทนต่ำไปยังประเทศที่มีค่าตอบแทนสูง สำหรับประเทศไทยเรา  รายได้ประชากรต่อหัวที่ได้รับโดยเฉลี่ยจัดว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว ซึ่งอยู่ระดับกลาง-ล่าง เราต่ำกว่าเฉพาะสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย

หากพิจารณาแรงจูงใจในการเคลื่อนย้ายแรงงานจากค่าตอบแทนเป็นหลัก แรงงานฝีมือจากไทยก็น่าจะย้ายไปยังสิงคโปร์ บรูไน แต่เมื่อมองดูตลาดแรงงานในสองประเทศนี้แล้วอาจจะเหลือที่ให้แรงงานไทยไม่มากนัก เพราะทั้งสองประเทศมีขนาดเล็ก และแรงงานที่ขาดแคลนเป็นแรงงานระดับกลางถึงล่าง ซึ่งยังมีแรงงานอีกหลายประเทศที่ได้เปรียบเราโดยเฉพาะข้อได้เปรียบด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นจุดอ่อนของแรงงานไทยมาตลอด

ในทางกลับกัน แรงงานต่างด้าวอาจจะเข้ามาแย่งงานแรงงานไทยในบ้านเราได้ เพราะทักษะด้านภาษาที่ดีกว่า โดยเฉพาะสำหรับภาคธุรกิจบริการหรือเน้นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ เช่น การท่องเที่ยว สปา โรงพยาบาล ฯลฯ  ธุรกิจเหล่านี้ไทยเราถือว่าโดดเด่นที่สุดในภูมิภาค เพราะมีตลาดใหญ่, มีปัจจัยที่เอื้ออำนวยและให้ผลตอบแทนสูง จึงน่าจะมีแรงงานต่างด้าวที่มีทักษะดีกว่าย้ายเข้ามาแทนที่แรงงานไทย มากกว่าที่แรงงานไทยจะย้ายออกไป แต่ในภาพรวมก็ต้องถือว่าเป็นผลดีต่อธุรกิจเหล่านี้ในบ้านเราเพราะจะทำให้เกิดการแข่งขัน, พัฒนาและขยายตัวขึ้นอีกมาก

อย่างไรก็ดี การเคลื่อนย้ายแรงงานภายในกลุ่มประเทศสมาชิกจะขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจเป็นหลัก ผมคิดว่า สุดท้ายแล้ว ประเทศที่มีจุดแข็งในแต่ละประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรมมาแต่เดิมก็จะดูดเอาแรงงานที่มีทักษะสูงในธุรกิจ/อุตสาหกรรมนั้นๆเข้าไปเอง และทำให้จุดแข็งของแต่ละประเทศยิ่งเด่นชัดมากขึ้น

นอกจากเรื่องของตลาดแรงงานแล้ว ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ มาตรการด้านภาษี ซึ่งภายในปี 2558 ประเทศสมาชิกทุกประเทศต้องลดภาษีการนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 80 ให้เหลือร้อยละ 0-5 ขจัดมาตรการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีต่างๆ และในส่วนของการถือหุ้นของนักลงทุนสัญชาติอาเซียนในธุรกิจภาคบริการนั้น สมารถเข้ามาถือหุ้นได้สูงสุดถึงร้อยละ 70

แน่นอนว่า อุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมในกลุ่มสินค้าที่มีการตั้งภาษีไว้สูง  ซึ่งองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเหล่านี้คงต้องเตรียมความพร้อม และปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรการภาษี เพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบและปิดจุดอ่อนให้ตัวเอง

สำหรับในวงการสเตนเลสเองนั้น  ผมคิดว่าตลาดแรงงานคงมีผลกระทบไม่มากนัก เพราะแรงงานไทยในด้านนี้ถือว่ามีทักษะสูงกว่าประเทศอื่นและไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะด้านภาษามากนัก ในส่วนของภาษีนั้น กลุ่มโลหะเป็นกลุ่มสินค้าที่ตั้งภาษีศุลกากรไว้ต่ำอยู่แล้ว อีกทั้งสเตนเลสที่นำเข้ามาในบ้านเราส่วนใหญ่ก็มาจากนอกกลุ่มอาเซียน จึงไม่น่าจะมีผลกระทบมากนัก

อย่างไรก็ดี เราควรศึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารให้ดี เพราะนี่เป็นโอกาสในการหาตลาดใหม่ๆ ซึ่งผู้ที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อกำหนดต่างๆ ย่อมสร้างความได้เปรียบในการสร้างช่องทางทำธุรกิจ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอาเซียน + 3, อาเซียน +6 ไปในตัวครับ


ดร. อภิชาติ ชยานุภัทร์กุล

บจก. พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีล เซ็นเตอร์

ตีพิมพ์ในวารสารเพื่อนสเตนเลส ปีที่ 7 ฉบับที่ 75/ มิถุนายน 2555

บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error
Cross Industry Learning
YAG Laser
3D Printer article
เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์กำลังมา article
ใช้สเตนเลสให้เกิดประโยชน์สูงสุด article
เศรษฐกิจไทย 2556 article
พฤติกรรมที่ไม่มีเหตุมีผล
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ article
Tablet กับการใช้งานในองค์กร article
ทำสีให้สเตนเลส
เศรษฐศาสตร์กับโอลิมปิค
ปรับตัวเพื่ออยู่รอด article
ความสำเร็จของ Google article
เครื่องพับโลหะแผ่น article
2012: 100 ปี สเตนเลส article
กฎหมายของเขา/ของเรา article
Income gap, Moral gap article
127 hours article
GDP กับ GNH article
คิดให้ดีก่อนทำการตลาด article
300 บาท เพื่อไทย เพื่อใคร? article
การจัดเรียงชิ้นงานในการตัดแผ่นโลหะ article
เลเซอร์มาร์ค article
เครื่องตัดเลเซอร์ทำอะไรได้บ้าง? article
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว article
ซื้อขายแบบตลาดซึกิจิ article
ควันหลงจากโศกนาฎกรรม article
แปลกแยก หรือ แตกต่าง? article
สเตนเลสดูเพล็กซ์กับตลาดยุโรป
ใช้สเตนเลสเกรดไหนดี?
ผิวสเตนเลสแผ่น
Size NB ของท่อสเตนเลส
คุณทราบไหมว่า...?
ทำไมแม่เหล็กดูดติด
ทฤษฎีเกม
Mind Map
งานเลเซอร์เหมาะกับงานลักษณะไหนบ้าง
Laser cutting's FAQ
ทฤษฎีโลกเล็ก
การตลาดทางอินเตอร์เน็ต
การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
High-density plasma
เครื่องตัดเลเซอร์ มาร์คได้หรือไม่
ไดอะแกรมของเหตุและผล
ทำรายงานแบบง่ายๆด้วย Pivot Table
จดหมายจากผู้อ่าน
อัตตาและหน้าที่
การจัดความสำคัญของวัสดุคงคลัง
80/20
EOQ
PERT CHART
งานพับสเตนเลส
ความจริง (ครึ่งเดียว) ที่อันตราย
ผมคิดราคาค่าตัดเลเซอร์ยังไง
1 ปีที่ผ่านไป
Punching+Laser Combination
งานตัดWaterjet
งาน Punching
งานตัดเลเซอร์
ISO9001:2000
งานตัดพลาสมา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโลหะแผ่น articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล